قالب وردپرس درنا توس

مدت اعتبار حکم طلاق

مدت اعتبار حکم طلاق

مدت اعتبار “حکم طلاق” و ” گواهی عدم امکان سازش” و نحوۀ اجرای هر کدام

مادۀ ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: “مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام­خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغۀ طلاق جاری و ثبت می­شود مراتب به زوج ابلاغ می­گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می­آید.

تبصره- دادگاه صادر کنندۀ حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغۀ طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند”

توضیحات در خصوص این ماده:

۱ . در قانون سابق، اعطای اختیار نمایندگی در اجرای صیغۀ طلاق برای سردفتر پیش­بینی نشده بود.

  1. بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش که در مادۀ ۳۴ همین قانون ذکر شده، تفاوت هست؛ حکم طلاق زمانی صادر می شود که متقاضی آن زوجه باشد ولی گواهی عدم امکان سازش زمانی است که متقاضی زوج باشد.

مادل ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: ” مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانۀ رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجۀ اعتبار ساقط است.

تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجۀ اعتبار ساقط شود، کلیۀ توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می­گردد”

توضیحات در خصوص این ماده:

سوالی که مطرح می­شود این است آیا رویۀ قضایی که فرجام خواهی را در خصوص گواهی عدم امکان سازش هم تجویز کرده با توجه به مادۀ ۳۴ قانون مذکور نسخ گردیده و چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر شود دیگر حق فرجام خواهی وجود ندارد؟

جواب: فرجام خواهی با توجه به رای وحدت رویه هنوز در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد اما اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به فرجام خواهی نیست بلکه با قطعیت حکم، امکان فرجام خواهی وجود دارد ولی اجرای گواهی عدم امکان سازش با مانعی مواجه نبوده و منوط به انقضاء مدت فرجام­خواهی نیست.

[pardakht_delkhah]

لینک منبع

قالب وردپرس

همچنین بررسی کنید

حقوقی 310x165 - خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل

خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل

خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل خیانت در امانت یکی از جرایم مالی …

پاسخ دهید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.