قالب وردپرس درنا توس

جملات تکراری …! (پشت سر هم بگو)

[ad_1]

جملات تکراری ...! (پشت سر هم بگو)
جملات تکراری …! (پشت سر هم بگو)

ایـن روزهـا فضـای مجـازی و اسـتفاده از گوشی‌های تلفـن همـراه و…. صدهـا و هـزاران سـرگرمی بـرای اکثـر افـراد را فراهـم آورده و برخی‌ها وقت کم می‌آورند و حتی موقع خواب و حتی دستشـویی گوشیهایشـان همراهشـان اسـت و واژه همـراه را بـه خوبـی ادا می‌کنند!

بـه هـر حـال شـاید بـرای شـما هـم اتفـاق افتـاده باشـد که روزی در جمع اقوام و آشـنایان و یا در جمعهای دوسـتانه گاهی اوقات حوصله‌تان سـر رفتـه و از دیـدن برنامه‌های تکـراری خسـته شده‌اید و در یـک زمـان یـاد بازیهـا و سـرگرمیهای قدیمـی میافتیـد و تصمیـم می‌گیرید کمـی بـه عقـب برگردیـد و خاطـرات گذشـته را مـرور کنیـد.

بـه همیـن خاطـر اگـر تصمیـم گرفتیـد ایـن خاطـرات را دوره کنیـد. مـا بـرای شـما تعـدادی از جمـات تکـرار نشـدنی تهیــه کرده‌ایم کــه می‌توانند در جمع‌های خانوادگــی و دوســتانه شــما را سرگرم نمایند. پس این شما و این تکرار تکراری جمالت تکراری…..!!

سه بار بگویید:

یه یویوِی یه یورویی

ایــن جملــه رو آگه سـه بـار بگویـی هنر کــردی!

چه ژست زشتی

ایــن جملــه رو ۵ بــار تکــرار کــن:

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

سه بار پشت سر هم بگو:

ســپر عقــب ماشــن جلویــی زد بــه ســپر جلــو ماشــن عقبــی

این جمله رو ۵ بار تکرار کن:

کانال کولر تالار تونل

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن:

قوری گل قرمزی

پنج بار سریع بگو:

افسر ارشد ارتش اتریش

هفت بار بگو:

شست، سشوار کرد

سه بار سریع بگو:

۶ سیخ جیگر سیخی ۶ هزار

پنج بار تکرار کن:

سه دزد رفتن به بز دزدی یه دزد یه بز دزدید یه دزد دو بز دزدید

سه بار بگو:

ســه سیر سرشیر سه شیشه شیر!

سریع و پشــت هــم چنــد بــار بگــو:

کارل و لرل کارها رو رله کردن

هفت بار سریع بگو:

لورل روی ریل راه می‌رفت

[ad_2]

لینک منبع

قالب وردپرس

همچنین بررسی کنید

عکس نوشته پاییزی باجملات احساسی در مورد باران

عکس نوشته پاییزی باجملات احساسی در مورد باران

عکس نوشته پاییزی باجملات احساسی در مورد باران   عکس نوشته عاشقانه بارون پاییزی به …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.