قالب وردپرس درنا توس

چطور عاشقانه ازدواج کنیم؟

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد برای یک ازدواج عاشقانه ! چطور عاشقانه ازدواج کنیم

ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ دارﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ را در ازدواج ﮐﻪ :

” ازدواج ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺮداری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ” و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻌﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﮐﻪ : 

” اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ” می ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺟﺎی اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ در ﺷﻌﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺷﺎﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﺘﺮﻟﯿﻨﮓ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﭘﺎی ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﻟﻨﮕﺪ .

معیار های ازدواج عاشقانه

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺣﺴﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﺶ ﻧﺪارد. زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ را ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ازدواج ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮا ی ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ دو ﺧﻂ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ی ﺧﻮد :

– ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪ؟ – ﭼﻪ اﺧﻼﻗﻬﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪی دارﯾﺪ؟ – از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ؟ – و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد روراﺳﺖ باشید، ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﺪ.

زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ کنید.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ : ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ .

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤﯽ زﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻮل ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺼﯿﻼت . در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ . ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ذﯾﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻮره روم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ: ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ آن ۲۱ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن در آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﻔﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮ او آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ و . . .

 

 

*زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮی

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻢ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری، رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪ، ﺷ ﯿﻔﺘﯽ ﺑﻮدن، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﻐﻞ، ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ 

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓ ﯿﻦ  ﻧﺎم، ﺳﻦ، اﺻﺎﻟﺖ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ ﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻞ  . 

*ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﻫﻤﺴﺮ و آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن :

اﻟﻒ ـ داﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اراده، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد، ﺻﺎدق، ﻣﻨﻄﻘ ﯽ، ﻣﻘﺘﺼﺪ، ﻣﻨﻈﻢ، داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ا ی، ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، ﺧﻮش ﻗﻮل ﺑﻮدن، داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ .

 

ب ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔ ﯽ

 

ﭘﺮﻫ ﯿﺰ از دروغ، ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺗﺤﻘ ﯿﺮ، ﻏﺮور ﺑﯽ ﺟﺎ، ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤ ﯽ، ﻏﺮزدن، ﻟﺠﺒﺎز ی، ﺳﻮء ﻇﻦ، ﺑﺪﺑ ﯿﻨﯽ، ﻗﻬﺮ ﮐﺮدن، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ  . ﺑﺮﺧﻮرد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و  ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺣﺴﺎدت و ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕﺮان

 

ج ـ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﮑ ﯿﻢ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  

اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻦ در زﻧﺪﮔ ﯽ، ﺣﻔﻆ اﺑﻬﺖ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن در ﺧﺎﻧﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺎﻣ ﯿﻞ و…، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣ ﯿﻞ ﻃﺮﻓ ﯿﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﺮدن ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان ، ﺣﻔﻆ اﺳﺮار، دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪادن دﯾﮕﺮان در زﻧﺪﮔ ﯽ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﺰدﯾﮑﺎن

* ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده –  آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و آﮔﺎﻫﯽ ازﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺮوس ﯾﺎ داﻣﺎد آﯾﻨﺪه ﺷﺎن .

*ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات، واﺟﺒﺎت، ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻧﻤﺎز، روزه، ﺧﻤﺲ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺰاداری و …

*ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد آراﯾﺶ ﮐﺮدن ـ ﺗﯿﭗ ﻇﺎﻫﺮی و ﻟﺒﺎس ﭼﺎدری و ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس و (…ـ )ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ و…

*ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ، ﻋﺮوﺳ ﯽ، ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﻬﺮﯾﻪ، ﺟﻬ ﯿﺰﯾﻪ، ﻣﺎه ﻋﺴﻞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ و …

*ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺑﺎره اداﻣﻪ ﺗﺤﺼ ﯿﻞ ـ ﮐﺎر ﮐﺮدن زن در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻧﻮع ﮐﺎر ـ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و …

*ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ – ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﻃﺮﻓ ﯿﻦ .

*وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﯿﺠﺎری ـ ﻣﻨﺰل ﭘﺪر و …و ﻣﺤﻞ آن .

ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده .

*ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺷﺐ ﻧﺸ ﯿﻨﯽ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮدن .

*ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ورزش ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺳ ﯿﻘﯽ .

*ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻫﺪﯾﻪ و ﮐﺎدو دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .

*زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻮرت و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت .

*ﻋﻼﯾﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼت و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﯾﺎ ﺳﺎده ﺑﻮدن و ….

*اﻫﻞ دﺧﺎﻧﯿﺎت ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺸﺮوﺑﺎت و …ﻧﺒﻮدن .

* ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ .

*آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻼﯾﻖ وﻫﻨﺮﻫﺎی ﻃﺮﻓ ﯿﻦ .

* ﺑﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه 

برچسب ها :

ازدواج عاشقانه ,

معیار های ازدواج موفق ,

آموزش ازدواج ,

برنامه های ازدواج ,

نویسنده : ۹۸love

نظر بدهید ( دونه نظر )همچنین بررسی کنید

آموزش آنلاک بوت لودر گوشی های سونی

آموزش آنلاک بوت لودر گوشی های سونی (Sony) در این پست قصد داریم نحوه ی …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.