آموزش ساخت ساعت با سون سگمنت avr(بسکام)

آموزش ساخت ساعت با سون سگمنت avr(بسکام)

 

 

آموزش ساخت ساعت با سون سگمنت avr(بسکام)

 

آموزش ساخت ساعت با سون سگمنت avr(بسکام)

کد بسکام  برای atmega8

******************************************************************************************

$regfile = “m8def.dat”
$crystal = 1000000 ‘Internal RC
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64

‘RTC
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
Enable Interrupts
Time$ = “12:00:00”

‘I/O
Config Portd = Output ‘A-G (Data)
Config Portc = Output ‘Comm. Anode
Config Pinb.0 = Input ‘Hour Key
Config Pinb.1 = Input ‘Minute Key
Config Pinb.2 = Output ‘Blink Sec

‘Set Pullup Resistor For Setting Key’s
Set Portb.0
Set Portb.1

‘Aliases
Dataport Alias Portd
Comm Alias Portc
Hour_key Alias Pinb.0
Min_key Alias Pinb.1
Second_led Alias Portb.2

‘—————————————————————

‘Variables
Dim Temp As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim Scnd As Byte
Dim Rtc_run As Byte
Dim S As Bit
Dim Dp As Bit

‘Declaration
Declare Sub Keyscan
Declare Sub Refresh
Declare Sub Send
Declare Sub Wait4key
Declare Sub Blink_sec

‘Wait 4 RTC Start
Comm = &H0F ‘Prompt
Do
If Rtc_run > 0 Then Exit Do
Loop

‘Main Prog Start Here:
Do
Call Keyscan
Call Refresh
Call Blink_sec
Loop
End

Sub Keyscan
If Hour_key = 0 Then
Incr _hour
If _hour > 23 Then _hour = 0
Call Wait4key
End If
If Min_key = 0 Then
Incr _min
If _min > 59 Then _min = 0
Call Wait4key
End If
End Sub

Sub Refresh
Comm = &B1000 : Dp = 0 : Temp = _hour \ 10 : Call Send
Comm = &B0100 : Dp = 1 : Temp = _hour Mod 10 : Call Send
Comm = &B0010 : Dp = 0 : Temp = _min \ 10 : Call Send
Comm = &B0001 : Dp = 0 : Temp = _min Mod 10 : Call Send
End Sub

Sub Send
Dataport = Lookup(temp , Segdata)
If Dp = 1 Then
Portd.7 = S
Else
Portd.7 = 1
End If
Waitms 4
Dataport = &HFF
End Sub

Sub Wait4key
For Temp2 = 1 To 25
Call Refresh
Next
End Sub

Sub Blink_sec
Incr Scnd
If Scnd > 63 Then Scnd = 0
If Scnd > 0 And Scnd < 31 Then
S = 1
Else
S = 0
End If
End Sub

Segdata:
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000
Data &B10011001 , &B10010010 , &B10000010 , &B11111000
Data &B10000000 , &B10010000

Sectic:
Incr Rtc_run
Return

———————————————————————————————————————————————–

ساخت این ساعت ارزان ودقیق را به همه علاقه مندان الکترونیک توصیه میکنم تجربه خوبی  برای یاد گیری avrبسکام خواهد بود

 

امید واریم از این مطلب از سری مطالب

آموزشی سایت نایاب بهره کافی را برده

باشید

www.nayab1.ir

آموزش ساخت ساعت با سون سگمنت avr(بسکام)

/*/* /*/*/* /*/*/ */*/ */*/ */*/* /*/ */*/* /*/ */ */*/*

 

همچنین بررسی کنید

مختصری از تاریخچه الکترونیک

مختصری از تاریخچه الکترونیک

مختصری از تاریخچه الکترونیک تاکنون از خود پرسیده اید که الکترونیک چیست و به چه …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.