چیستان های جالب برای سرگرمی

چیستان های جالب برای سرگرمی

امروز ۱۴۰ چیستان (معما) جالب برای شما عزیزان در سایت سیدرضا بازیار قرار گرفته است

لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید تا جواب چیستان برای شما نمایان شود.

۱- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ چیستان

نوار

۲- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ چیستان

ده نفر

۳- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

پاسخ چیستان

موج

۴- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

پاسخ چیستان

دندان

۵- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

پاسخ چیستان

لاک پشت

۶- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

پاسخ چیستان

غاز

۷- -آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

پاسخ چیستان

ناودان

۸- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ چیستان

ساعت پاندول دار

۹- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ چیستان

شلغم نیم آن لنگ است در معنی

۱۰- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

پاسخ چیستان

لامپ

۱۱- آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

پاسخ چیستان

شمع

۱۲- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

پاسخ چیستان

قلم نی

۱۳- آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

پاسخ چیستان

ادویه

۱۴- آن چیست من می روم و او می ماند؟

پاسخ چیستان

ردپا

۱۵- سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

پاسخ چیستان

انار

۱۶- آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

پاسخ چیستان

سال ماه شب و روز

۱۷- آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

پاسخ چیستان

شیر مادر

۱۸- آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

پاسخ چیستان

خواب

۱۹- آن چیست که همه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

پاسخ چیستان

سایه

۲۰- آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

پاسخ چیستان

رسالت پیغمبری

۲۱- آن کدام زمین است که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟

پاسخ چیستان

سطح رودخانه نیل

۲۲- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که سه تا نمی شود؟

پاسخ چیستان

خدا دو نمی شود وشب و روز هم سه تا نمی شود

۲۳- چهار حرف است نام مطلوبی. که تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

پاسخ چیستان

بهشت

۲۴- آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

پاسخ چیستان

نقطه

۲۵- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

پاسخ چیستان

راز

۲۶- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟

پاسخ چیستان

قیجی

۲۷- آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

پاسخ چیستان

حرف ق

۲۸- آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

پاسخ چیستان

نیش

۲۹- آن کدام سه هست که هرگز چهار نمی شود؟

پاسخ چیستان

مدرسه

۳۰- از قول من و تو قصه ها می گوید. آن چیست که بی زبان سخن می گوید. بی پرده ز کار این و آن می گوید. با آن که در او نیست نه دندان و نه لب. بی هدف ره می برد با قلب خون؟

پاسخ چیستان

کتاب

۳۱- چیست آن، کز چشمه ای آید برون. می شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشکی چون برفت. بیرون و درون شهر جایی دارد؟

پاسخ چیستان

اشک چشم

۳۲- آن چیست که ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یک پایه نگون؟

پاسخ چیستان

چغندر

۳۳- آن چیست که روز می نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست به او نهی زند اندازه فزون. اندر وسطش کشتی قیر اندوده؟

پاسخ چیستان

شاه توت یا توت سیاه

۳۴- جامی است در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. کشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان؟

پاسخ چیستان

چشم

۳۵- آن چیست که خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یکدیگر؟

پاسخ چیستان

عنکبوت

۳۶- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر که بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

پاسخ چیستان

پیاز

۳۷- آن چیست گرد و کوچک، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

پاسخ چیستان

انگور

۳۸- -آن چیست که پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

پاسخ چیستان

خربزه

۳۹- آن چیست قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با هزاران سوار می گردد؟

پاسخ چیستان

لیمو شیرین

۴۰- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب. چار پاست، نه که گاو است؟

پاسخ چیستان

ماه و ستارگان و خورشید

۴۱- سخت است نه که سنگ. بیابان گرد است نه که مرد است. تخم ریز است نه که مرغ است. کلید آهنین قفلش گشاید؟

پاسخ چیستان

لاکپشت

۴۲- کدام است گنبدی که در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد در شکم بیش. که ندارد به آشیانه قرار؟

پاسخ چیستان

هندوانه

۴۳- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب می گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

پاسخ چیستان

قلیان

۴۴- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ در میان دو کاسه چوبین. رخت سیه و سبز کلاهی دارد؟

پاسخ چیستان

پسته

۴۵- آن چیست که در برگ پناهی دارد. من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند. گر آب تنی کنی، تنش آب شود؟

پاسخ چیستان

بادمجان

۴۶- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

پاسخ چیستان

برف و یخ

۴۷- این چه باشد که پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود به صد مثقال. پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است؟

پاسخ چیستان

نعل اسب

۴۸- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپار است. کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور؟

پاسخ چیستان

هواپیما

۴۹- یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،کرکس پرو عقرب شکم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

پاسخ چیستان

ملخ

۵۰- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

پاسخ چیستان

ماه

۵۱- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا. که آتش در میان آب می گشت؟

پاسخ چیستان

شمع

۵۲- عجایب صنعتی دیدم در این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

پاسخ چیستان

سماور

۵۳- عجایب لعبتی زرد است و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلکش دارد؟

پاسخ چیستان

خربزه

۵۴- شیراز پری رخان مهوش دارد. بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نه در دارد نه دیوار و حصاری؟

پاسخ چیستان

شراب

۵۵- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشکر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویان به بستان تازه دیدم؟

پاسخ چیستان

خشخاش

۵۶- عجایب صنعت نادیده دیدم. به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همه چادر سفید سینه بلوری؟

پاسخ چیستان

انار

۵۷- از آن بالا میاد یک دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

پاسخ چیستان

کبوتر

۵۸- دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

پاسخ چیستان

ماه

۵۹- دستمال آبی آبی. چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

۶۰- گنبد سرخ چمنی، توش گل سرخ یمنی. لب تا لب آن میان زنجیر است؟

پاسخ چیستان

هندوانه

۶۱- در خانه ما درخت انجیر است. آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

نارگیل

۶۲- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو کشت دولت دروند؟

پاسخ چیستان

انار

۶۳- من خود کج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه. زنده نبود تا نکنی زاتش بریان؟

پاسخ چیستان

کمان

۶۴- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده. سرش تا نبری نگوید خبر؟

پاسخ چیستان

شمع

۶۵- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون؟

پاسخ چیستان

نامه

۶۶- آن چیست که روز می نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون. به شباهت نظیر یکدگر است؟

پاسخ چیستان

شاتوت

۶۷- آن چه باشد که زرد مثل زر است. معدنش در میان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق در دل خاک است؟

پاسخ چیستان

هویچ یا زردک

۶۸- آن چه باشد که سر بر افلاک است. گوشت شیرین و استخوان چاک است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

پاسخ چیستان

نخل

۶۹- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

پاسخ چیستان

شیر به حروف ابجد

۷۰- آن چیست که پیک عاشقان است. رقص چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

پاسخ چیستان

نسیم-باد

۷۱- چیست گردنده یی که دم نزند. برف بارد و لیک دم نزند؟ نعره او به سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

آسیاب

۷۲- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

پاسخ چیستان

انار

۷۳- این چیست که تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

پاسخ چیستان

سر قلیان

۷۴- یک جفت کبوترند ابلق. از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟

پاسخ چیستان

زمین و ماه

۷۵- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هر دختری بنشسته باشد سی پسر. اندر کف مهوشان موزون گردد؟

پاسخ چیستان

سال، فصل، شبانه روز و ۲۴ ساعت

۷۶- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همه خون گردد، سبز است تنش تا نرسد آب، بدوکهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟

پاسخ چیستان

حنا

۷۷- آن چیست که برسینه خصمش گذرست. بار دوم که زاد جان آورد!؟

پاسخ چیستان

تبرزین

۷۸- بار اول که زاد بی جان بود. در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۷۹- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۸۰- از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره. مکان و منزلش زیر زمینه!؟

پاسخ چیستان

باد

۸۱- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش می زاری، یخش می بنده؟

پاسخ چیستان

مار

۸۲- کاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۸۳- نه در داره نه دریچه. چار تا داداش تو یه قوطی؟

پاسخ چیستان

انار

۸۴- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید کنم لباس و رخت؟

پاسخ چیستان

گردو

۸۵- یه میخ دارم دو سنگ تخت. فوری میره پای تو؟

پاسخ چیستان

دست تاس (آسیاب دستی)

۸۶- بالا یک و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

پاسخ چیستان

شلوار

۸۷- لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه؟

پاسخ چیستان

قلیان

۸۸- اشیشه و مشیشه. آقا خوابیده دراز و باریک!؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۸۹- دالون دراز تنگ و باریک. چل عروس تو یه قوطی؟

پاسخ چیستان

شمشیر به همراه غلاف

۹۰- چل قوطی چل بند قوطی. همه چادر سفید قوم کلونتر!؟

پاسخ چیستان

قوطی کبریت

۹۱- از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردکانه!؟

پاسخ چیستان

کبوتر های سفید

۹۲- زرده، نه زعفرانه. اگه جات داری. یکیشو وردار!؟

پاسخ چیستان

سکه ، اشرفی

۹۳- دستمال انار ، پیش زن سالار. کسی رو ندارم بشمره!؟

پاسخ چیستان

آتش در منقل

۹۴- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

۹۵- خودش دسته ی بیله؟

پاسخ چیستان

تفنگ

۹۶- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

پاسخ چیستان

کفش

۹۷- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

پاسخ چیستان

مرگ

۹۸- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟

پاسخ چیستان

تخمه

۹۹- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

پاسخ چیستان

انسان در دوران زندگی

۱۰۰- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟

پاسخ چیستان

آفتابه

۱۰۱- آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

پاسخ چیستان

نقطه

۱۰۲- آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

پاسخ چیستان

چشم

۱۰۳- آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟

پاسخ چیستان

سکوت

۱۰۴- آن چیست که هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟

پاسخ چیستان

آبکش

۱۰۵- آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟

پاسخ چیستان

سایه خود ما

۱۰۶- آن کیست که برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟

پاسخ چیستان

سوزن

۱۰۷- آن چیست که ما تصور می کنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

پاسخ چیستان

غصه

۱۰۸- آن چیست که شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

پاسخ چیستان

خواب

۱۰۹- آن چیست که من می روم و او می ماند؟

پاسخ چیستان

جای پا

۱۱۰- آن چیست که بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه که هست آشکار می سازد؟

پاسخ چیستان

آینه

۱۱۱- آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

پاسخ چیستان

نامه درون پاکت

۱۱۲- آن چه کشوری است که در پیشانی ماست؟

پاسخ چیستان

چین

۱۱۳- آن چه کشوری است که در چشم ماست؟

پاسخ چیستان

کره

۱۱۴- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم کوتاه تر می شود؟

پاسخ چیستان

سیگار

۱۱۵- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم بلند تر می شود؟

پاسخ چیستان

خط

۱۱۶- آن چیست که اگر باشد (کور) است و اگر نباشد (کر) است؟

پاسخ چیستان

حرف واو

۱۱۷- آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

پاسخ چیستان

نقطه

۱۱۸- آن چیست که بسیارش کم است و آن چیست که کمش بسیار است؟

پاسخ چیستان

دوست و دشمن

۱۱۹- آن کدام یک است که دو نمی شود؟

پاسخ چیستان

خدا

۱۲۰- آن کدام دو است که سه نمی شود؟

پاسخ چیستان

شب و روز

۱۲۱- آن کدام سه است که چهار نمی شود؟

پاسخ چیستان

ماه های فصل و اضلاع مثلث

۱۲۲- آن کدام چهار است که پنج نمی شود؟

پاسخ چیستان

چهار فصل

۱۲۳- آن کدام پنج است که شش نمی شود؟

پاسخ چیستان

پنجه دست و پا

۱۲۴- آن کدام شش است که هفت نمی شود؟

پاسخ چیستان

شش دانگ هر چیز

۱۲۵- آن کدام هفت است که هشت نمی شود؟

پاسخ چیستان

هفت طبقه آسمان و ایام هفته

۱۲۶- آن کدام هشت است که نه نمی شود؟

پاسخ چیستان

هشت پا

۱۲۷-آن کدام نه است که ده نمی شود؟

پاسخ چیستان

اعداد یک رقمی

۱۲۸- آن کدام ده است که یازده نمی شود؟

پاسخ چیستان

انگشتان دست و دهگان

۱۲۹- اون چی چیه که روش نقرس، زیرش طلا؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۱۳۰- اون چیه که مال توهست، اما خودت کمتر ازهمه به کارش می بری؟

پاسخ چیستان

اسم

۱۳۱- آن کدام درنده است که آدم سرش را می خورد؟

پاسخ چیستان

شیر

۱۳۲- آن چیست که در میان (گربه)، ماهی است؟

پاسخ چیستان

گرمابه

۱۳۳- منظور از خروس بیوه چیست؟

پاسخ چیستان

خروس بدون حرف واو است که خرس می شود

۱۳۴- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

پاسخ چیستان

چینی می شکند، اما ژاپنی نمی شکند

۱۳۵- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟

پاسخ چیستان

نوار کاست و ویدئو

۱۳۶- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

پاسخ چیستان

خداوند متعال غم بندگانش را می خورد، عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست

۱۳۷- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟

پاسخ چیستان

بیست تا

۱۳۸- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

پاسخ چیستان

دوچرخه

۱۳۹- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

پاسخ چیستان

حنا

۱۴۰- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود…؟

پاسخ چیستان

شقایق


.

 

امید واریم از این مطلب از سری مطالب

آموزشی سایت نایاب بهره کافی را برده

باشید

www.nayab1.ir

چیستان های جالب برای سرگرمی
 چیستان های جالب برای سرگرمی

چیستان های جالب برای سرگرمی

چیستان های جالب برای سرگرمی

چیستان های جالب برای سرگرمی

چیستان های جالب برای سرگرمی

/*/۱* /۱**/*۱/*/*۱ /*/*/۱*/ */*/۱/*/* ۱*/*/ ۱*/**۱/* ۱/*/ */*۱/*/*۱ */*/*/ ۱*/*/ ۱**/*۱/*

قالب وردپرس

همچنین بررسی کنید

عکس نوشته پاییزی باجملات احساسی در مورد باران

عکس نوشته پاییزی باجملات احساسی در مورد باران

عکس نوشته پاییزی باجملات احساسی در مورد باران   عکس نوشته عاشقانه بارون پاییزی به …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.