سوالات درس ۹ فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )

سوالات درس ۹ فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )

 

سوالات درس 9 فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )
سوالات درس ۹ فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )

نصیحت امام+ شوق خواندن – صفحه ۸۰
#تاریخ_ادبیات:
امام خمینی )ره(: صفحه ی ۱۷۳ / محمدتقی جعفری: صفحه ی ۱۷۴
مولوی: صفحه ی ۱۷۸ کتاب درسی

#معنای_لغات:

نار: انار / صحبت: همنشینی / مرادن: جوانمردان
نصیحت امام: علیه السالم: سالم بر او باد / نصیحت آمیز: همراه با پند و اندرز، پندآموز / نصیحت: پند و اندرز

/ اماما: ای امام / باسمه
تعالی )صدای آ(: به نام او که بلندمرتبه است / محبت آمیز: با محبت / قرائت کردم: خواندم / محتاج: نیازمند

/ نشاط: شادابی، شادمانی /
خرّمی: خوشحالی / وظایف: جمع وظیفه، کاری که باید انجام شود / نیکو: خوب، پسندیده / اطاعت: پیروی

/ خدمت: یاری / غنیمت شمارید:
قدر بدانید / راضی: خشنود / سعی: تالش / تعالی )صدای ی(: باال رفتن، صعود، پیشرفت / سعادت: خوشبختی

/ ترقّی: پیشرفت / شهر
)واژهی عربی(: ماههای سال
شوق خواندن: عالمه: بسیار دانشمند / کنجکاو: جست و جوگر / دقیق: ریزبین / می کوشید: تلاش میکرد /

گاه: بعضی وقتها / دقایق:
جمع دقیقه / خیره میشد: با دقت و تمرکز نگاه میکرد / درهم میآمیخت: مخلوط میشد / تلخ ترین خاطرات: خاطره های ناراحت کننده و
آزار دهنده / صید: شکار / بیزاری = تنفّر: دوست نداشتن / هیجان: شور و نشاط / شیفته: عاشق، دلداده /

خشونت: عصبانیّت / رنج میبرد:
سختی میکشید / گشت و گذار: تفریح و گردش / مسائل: جمع مسئله، سوالها / به وجد میآمد: بسیار خوشحال میشد

/ موقع: هنگام /
حرم: مکان زیارتی و مقدّس / ضریح: قبر و محل دفن امامان و بزرگان / اخالص: پاکی عقیده، کار فقط برای رضایت خدا / همت بلند:

ارادهی محکم / عطا کند: ، هدیه بدهد، ببخشد / کسالت: ناخوشی جسمی، بیماری / شِفا: سالمتی / شفا دهد: درمان کند / زیارت: دیدار /

عطش: تشنگی زیاد / مشتاقانه: با اشتیاق و عالقهی فراوان / به راه افتاد: حرکت کرد / حجره: اتاق کوچک / نصیب: بهره، قسمت / گلیم:

قالیچه / کهنه: قدیمی / بپردازد: مشغول شود

#معنای_شعر:

معنی بیت اول فصل: همان طوری که انار رسیده و خندان، باغ را پر از خنده و شادی میکند، همنشینی با انسانهای بزرگ و کامل، تو را

بزرگ و ارجمند خواهد گردانید.

#آرایه_ها:

نار )= انار ( خندان: تشخیص / خندان کردن باغ: تشخیص / خندان: استعاره از شکفته، رسیده

بُت: استعاره از ظلم و ستم / بُت شکن: کنایه از کسی که با ظلم مبارزه میکند، از بین برندهی ظلم / علم و عمل: قلب )دگرگونی(

دامن طبیعت: اضافه ی استعاری / گوش میسپرد: کنایه از توجه و شنیدن دقیق / تلخترین خاطرات: حس آمیزی / برهم بزنند: کنایه از نابود

کنند، از بین ببرند / سر بر ضریح گذاشت  سر بر ضریح گذاشتن: کنایه از متوسل شدن / بیماری، کسالت، شفا: تناسب / در وجودش زنده

میشد: کنایه از اینکه مجدد فعال میشد / حرم دل او را آرام میکرد و مدرسه اندیشه اش را: تشخیص / حجرهای که برای محمدتقی از

همهی دنیا بزرگتر بود: اغراق )بزرگنمایی( / کالس، درس، استادان: تناسب

#نکات_دستوری:

صحبت مردانت  ت = تو: مفعول / اماما = ای امام  حرف ندا: ا ؛ منادا: امام / نمازهای شبتان ترک نشده )است(: حذف فعل به قرینه ی

لفظی / سالم بر همهی شماها )باد(: حذف فعل به قرینه ی معنوی / حرم تا مدرسه راهی نبود، تنها چند قدم )بود(: حذف فعل به قرینه ی

لفظی / حرم دل او را آرام میکرد و مدرسه اندیشه اش را )آرام میکرد(: فعل محذوف به قرینهی لفظی

همچنین بررسی کنید

سوالات درس 14 مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۴ مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۴ مطالعات هفتم   ۱٫ انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.