سوالات درس ۹ فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )

سوالات درس ۹ فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )

 

سوالات درس 9 فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )
سوالات درس ۹ فارسی هفتم (به همراه تمام نکات )

نصیحت امام+ شوق خواندن – صفحه ۸۰
#تاریخ_ادبیات:
امام خمینی )ره(: صفحه ی ۱۷۳ / محمدتقی جعفری: صفحه ی ۱۷۴
مولوی: صفحه ی ۱۷۸ کتاب درسی

#معنای_لغات:

نار: انار / صحبت: همنشینی / مرادن: جوانمردان
نصیحت امام: علیه السالم: سالم بر او باد / نصیحت آمیز: همراه با پند و اندرز، پندآموز / نصیحت: پند و اندرز

/ اماما: ای امام / باسمه
تعالی )صدای آ(: به نام او که بلندمرتبه است / محبت آمیز: با محبت / قرائت کردم: خواندم / محتاج: نیازمند

/ نشاط: شادابی، شادمانی /
خرّمی: خوشحالی / وظایف: جمع وظیفه، کاری که باید انجام شود / نیکو: خوب، پسندیده / اطاعت: پیروی

/ خدمت: یاری / غنیمت شمارید:
قدر بدانید / راضی: خشنود / سعی: تالش / تعالی )صدای ی(: باال رفتن، صعود، پیشرفت / سعادت: خوشبختی

/ ترقّی: پیشرفت / شهر
)واژهی عربی(: ماههای سال
شوق خواندن: عالمه: بسیار دانشمند / کنجکاو: جست و جوگر / دقیق: ریزبین / می کوشید: تلاش میکرد /

گاه: بعضی وقتها / دقایق:
جمع دقیقه / خیره میشد: با دقت و تمرکز نگاه میکرد / درهم میآمیخت: مخلوط میشد / تلخ ترین خاطرات: خاطره های ناراحت کننده و
آزار دهنده / صید: شکار / بیزاری = تنفّر: دوست نداشتن / هیجان: شور و نشاط / شیفته: عاشق، دلداده /

خشونت: عصبانیّت / رنج میبرد:
سختی میکشید / گشت و گذار: تفریح و گردش / مسائل: جمع مسئله، سوالها / به وجد میآمد: بسیار خوشحال میشد

/ موقع: هنگام /
حرم: مکان زیارتی و مقدّس / ضریح: قبر و محل دفن امامان و بزرگان / اخالص: پاکی عقیده، کار فقط برای رضایت خدا / همت بلند:

ارادهی محکم / عطا کند: ، هدیه بدهد، ببخشد / کسالت: ناخوشی جسمی، بیماری / شِفا: سالمتی / شفا دهد: درمان کند / زیارت: دیدار /

عطش: تشنگی زیاد / مشتاقانه: با اشتیاق و عالقهی فراوان / به راه افتاد: حرکت کرد / حجره: اتاق کوچک / نصیب: بهره، قسمت / گلیم:

قالیچه / کهنه: قدیمی / بپردازد: مشغول شود

#معنای_شعر:

معنی بیت اول فصل: همان طوری که انار رسیده و خندان، باغ را پر از خنده و شادی میکند، همنشینی با انسانهای بزرگ و کامل، تو را

بزرگ و ارجمند خواهد گردانید.

#آرایه_ها:

نار )= انار ( خندان: تشخیص / خندان کردن باغ: تشخیص / خندان: استعاره از شکفته، رسیده

بُت: استعاره از ظلم و ستم / بُت شکن: کنایه از کسی که با ظلم مبارزه میکند، از بین برندهی ظلم / علم و عمل: قلب )دگرگونی(

دامن طبیعت: اضافه ی استعاری / گوش میسپرد: کنایه از توجه و شنیدن دقیق / تلخترین خاطرات: حس آمیزی / برهم بزنند: کنایه از نابود

کنند، از بین ببرند / سر بر ضریح گذاشت  سر بر ضریح گذاشتن: کنایه از متوسل شدن / بیماری، کسالت، شفا: تناسب / در وجودش زنده

میشد: کنایه از اینکه مجدد فعال میشد / حرم دل او را آرام میکرد و مدرسه اندیشه اش را: تشخیص / حجرهای که برای محمدتقی از

همهی دنیا بزرگتر بود: اغراق )بزرگنمایی( / کالس، درس، استادان: تناسب

#نکات_دستوری:

صحبت مردانت  ت = تو: مفعول / اماما = ای امام  حرف ندا: ا ؛ منادا: امام / نمازهای شبتان ترک نشده )است(: حذف فعل به قرینه ی

لفظی / سالم بر همهی شماها )باد(: حذف فعل به قرینه ی معنوی / حرم تا مدرسه راهی نبود، تنها چند قدم )بود(: حذف فعل به قرینه ی

لفظی / حرم دل او را آرام میکرد و مدرسه اندیشه اش را )آرام میکرد(: فعل محذوف به قرینهی لفظی

همچنین بررسی کنید

جواب صفحه ۸۸ ریاضی پنجم ابتدایی

جواب صفحه ۸۸ ریاضی پنجم ابتدایی    در این نوشته به فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.