سوالات متن علوم هفتم (فصل دهم)

سوالات متن علوم هفتم (فصل دهم)

سوالات متن علوم هفتم (فصل دهم)

سوالات متن علوم هفتم (فصل دهم)

 

۱_ گرما چیست؟
جواب:  گرما صورتی از انرژی است که باعث افزایش جنب و جوش مولکول های یک جسم می شود و از جسم گرمتر به جسم سرد تر منتقل می شود.

۲_ ساده ترین روش برای تشخیص دما چیست؟
جواب:  استفاده از حس لامسه

۳_ دما سنج چیست؟
جواب:  دما سنج وسیله ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می گیریم؛ مثلاً با استفاده از دما سنج پزشکی می توانیم دمای بدن فرد بیمار را با دقت اندازه گیری کنیم.

۴_ دما سنج جیوه ای و الکی چگونه کار می کند؟
جواب:  اگر این دما سنج ها را در محیط گرم قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آنها منبسط می شود و از لوله نازک بالا می رود. در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا جیوه درون لوله، دمای محیط را نشان می دهد.

۵_ دما چیست؟
جواب:  معیاری برای اندازه گیری انرژی گرمایی است.

۶_ رایج ترین نوع دما سنج ها را نام ببرید.
جواب:  دما سنج الکلی، دما سنج جیوه ای

۷_ دما سنج ها چگونه درجه بندی می شوند؟
جواب:  برای درجه بندی دما سنج های الکلی و جیوه‌ای، ابتدا مخزن آنها را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند؛ سپس دما سنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار می دهند و سطح مایع درون دما سنج را با عدد ۱۰۰ علامت گذاری می کنند.

۸_ نحوه استفاده از دما سنج را بنویسید.
جواب:  برای اندازه گیری دمای یک جسم با دما سنج الکلی یا جیوه ای، مخزن دما سنج را در تماس با جسم مورد نظر قرار می دهیم و مدتی صبر می کنیم تا ارتفاع مایع در لوله باریک دیگر تغییر نکند؛ آن گاه عددی را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد؛ می خوانیم. این عدد همان دمای جسم است.

۹_ چرا لوله ی دما سنج ها را بلند و نازک انتخاب می کنند؟
جواب:  لوله دما سنج معمولاً بلند و نازک انتخاب می شود تا یک تغییر کوچک در حجم جیوه یا الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه ای در لوله بینجامد.

۱۰_ تعادل گرمایی چیست؟
جواب:  به یکسان شدن انرژی گرمایی و جنب و جوش مولکول های دو جسم گرم و سرد که در تماس با هم هستند، تعادل گرمایی می گویند.

۱۱_ دمای تعادل چیست؟
جواب:  دمایی که در آن جنب و جوش و انرژی گرمایی دو جسم سرد و گرمی که در تماس با هم هستند یکسان می شوند.

۱۲_ تعادل گرمایی را توضیح دهید.
جواب:  وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می گیرند، دمای جسم گرم کم، و دمای جسم سرد زیاد می شود. این فرایند آن قدر ادامه پیدا می کند تا دمای دو جسم یکسان شود. این دما را دمای تعادل دو جسم می نامیم و در این حالت می گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی اند.

۱۳_ برای کاهش خطای انسانی در خواندن دما چه روشی باید بکار برده شود؟
جواب:  برای دقت بیشتر باید لوله باریک دما سنج و خط نشان مایع دما سنجی را در خط افق در مقابل دیدگان قرار دهیم.

۱۴_ جنب و جوش مولکول ها در اجسام گرم و سرد را باهم مقایسه کنید.
جواب:  جسمی که گرم تر است، دمای آن بیشتر است و مولکول هایش جنب و جوش بیشتری دارند؛ یعنی انرژی مولکول ها به طور متوسط بیشتر از جسمی است که سردتر است. در جسم سردتر، جنب و جوش مولکول ها کمتر است؛ یعنی به طور متوسط مولکل ها انرژی کمتری دارند.

۱۵_ انواع روش های انتقال انرژی گرمایی را بنویسید.
جواب:  رسانش، همرفت، تابش

۱۶_ انتقال گرمایی به روش رسانش را تعریف کنید.
جواب:  انتقال گرما از طریق جنب و جوش به مولکول های کناری در اجسام جامد را رسانش گرمایی می گویند.

۱۷_ نحوه ی انتقال گرما از طریق ریانش (رسانش گرمایی)را توضیح دهید.
جواب:  در رسانش گرمایی، گرمای شعله سبب می شود که جنبش اتم‌ های سِر گرم شده میله، بیشتر شود و در اثر برخورد با اتم های مجاور، انرژی به آنها منتقل کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور شود؛ بدین ترتیب اتم ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند.

۱۸_ نارسانایی گرمایی (عایق) را تعریف کنید.
جواب:  به اجسامی مانند شیشه، چوب، لاستیک، هوا، پشم، چوب پنبه و.. که گرما را بسیار آهسته منتقل می کنند، نارسانا یا عایق گرما گویند.

۱۹_ رسانایی گرمایی را تعریف کنید.
جواب:  به اجسامی مانند انواع فلز ها که گرما را بسیار سریع منتقل می کنند، رسانای گرمایی گویند.

۲۰_ انتقال گرما را به روش همرفت تعریف کنید.
جواب:  انتقال انرژی گرمایی در مایعات و گازها که مولکول های آنها فاصله ی بیشتری دارند را انتقال گرمایی به روش همرفت می گویند.

۲۱_ نحوه ی انتقال گرما به روش همرفت توضیح دهید.
جواب:  در انتقال گرما به روش همرفت قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن، که سرد ترند، جای آن را می گیرند.

۲۲_ فرایند نسیم دریا را توضیح دهید.
جواب:  در طول روز، ساحل دریا (خشکی) زودتر از آب دریا گرم می شود و دمای آن از دمای آب بالاتر می رود در نتیجه هوای خنک بالای آب به طرف ساحل می آید و هوای گرم روی ساحل به طرف بالا می رود. حاصل این فرایند نسیم دریاست.

۲۳_ برای جلوگیری از خراب شدن موتور خودرو از چه وسیله ای استفاده می کنند؟
جواب:  رادیاتور

۲۴_ نحوه ی کار رادیاتور خودرو را توضیح دهید.
جواب:  رادیاتور ها به صورت پهن و در نتیجه با سطح زیاد ساخته می شوند. این طراحی سبب از دست دادن گرما به صورت همرفت و تابش خواهد شد. علاوه بر این، خودروها پنکه (فن)خنک کننده نیز دارند. هنگامی که موتور داغ شود، پنکه ها روشن می شوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می گردند.

۲۵_ راه های جلوگیری از اتلاف انرژی در خانه نام ببرید.
جواب:  سقف عایق – پنجره دوجداره – دیوار عایق – فرش و موکت – درزگیر

۲۶_ اصلی ترین بخش فلاسک چیست؟
جواب:  اصلی ترین جزء دمابان (فلاسک) یک بطری شیشه ای دو جداره است که بین آن خلأ است و روی سطح آن، هم از درون و هم از بیرون نقره اندود است.

۲۷_ یکی از شرایطی که جهت کار در یک محیط باید تنظیم شود چیست؟
جواب:  دمای محیط است (باید حدود ۲۵ درجه باشد).

۲۸_ چرا شکل گیاهان و جانوران مناطق گرمسیری و سردسیری با هم متفاوت است؟
جواب:  زیرا گیاهان و جانوران متاثر از محیطی هستند که در آن زندگی می کنند.

۲۹_ وقتی می خواهیم ببینیم فردی تب دارد یا خیر چه می کنیم برای اینکه تشخیص دهیم چند درجه تب دارد چه می کنیم؟
جواب:  دست خود را روی پیشانی او قرار می دهیم و برای تشخیص درجه تب از دما سنج استفاده می کنیم.

۳۰_ دما سنج پزشکی چه کاربردی دارد؟
جواب:  با استفاده از آن دمای بدن فرد بیمار را اندازه می گیرند.

۳۱_ چرا لوله های دما سنج بلند و نازک انتخاب می شود؟
جواب:  برای اینکه یک تغییر کوچک در حجم جیوه و الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه ای در لوله بینجامد.

۳۲_ چگونه نقطه صفر دما سنج را تعیین می کنیم؟
جواب:  مخزن دما سنج را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند.

۳۳_ چگونه نقطه ۱۰۰ دما سنج را تعیین می کنند؟
جواب:  دما سنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار داده و سطح مایع درون دما سنج را با عدد ۱۰۰ علامت گذاری می کنند.

۳۴_ برای درجه بندی دما سنج های جیوه ای و الکلی چه می کنند؟
جواب:  بعد از مشخص کردن عدد صفر و ۱۰۰ روی دما سنج بین این دو عدد را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را یک درجه سلسیوس در نظر می گیرند.

۳۵_ در فشار یک اتمسفر آب در چه دمایی یخ میزند و در چه دمایی می جوشد؟
جواب:  صفر درجه سلسیوس و صد درجه سلسیوس

۳۶_ فشار هوای کنار دریا های آزاد چقدر است؟
جواب:  یک اتمسفر

۳۷_ گرما را تعریف کنید؟
جواب:  به مقدار انرژی ای که بر اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود گرما می گویند.

۳۸_ وقتی میخ داغ را درون آب سرد می اندازیم کدام انرژی می گیرد و کدام انرژی از دست می دهد؟
جواب:  آب انرژی می گیرد و میخ انرژی از دست می دهد.

۳۹_ در انتقال گرما همواره چه قانونی بر قرار است.
جواب:  قانون پایستگی انرژی

۴۰_ گرما به چه شکل هایی منتقل می شود؟
جواب:  ۱) رسانش
۲) همرفت
۳) تابش

۴۱_ رسانش گرمایی چیست؟
جواب:  انتقال گرما است که به دلیل اختلاف دمای دو سر جسم صورت می گیرد و گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد جسم منتقل می شود. با انتقال گرما به روش رسانش گرمایی، اتم ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند.

۴۲_ رسانش گرمایی چگونه صورت می گیرد؟
جواب:  وقتی یک جسم از جسم گرمتر از قسمت دیگر آن باشد جنبشی اتم های قسمت گرم بیشتر شده و در اثر برخورد با اتم های مجاور انرژی به آنها منتقل می کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور می شود به این ترتیب گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد آن منتقل می شود.

۴۳_ چرا پشم شیشه و فایبرگلاس نارسانای خوبی برای گرما هستند؟
جواب:  به علت داشتن هوای محبوس

۴۴_ انتقال گرما به روش همرفت را توضیح دهید؟
جواب:  انتقال گرما به روش همرفت: قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن که سر تر هستند جای آن را می گیرند.

۴۵_ با انبساط یک ماده چگالی آن چه تغییری می کند؟
جواب:  کاهش می یابد

۴۶_ نسیم دریا چگونه به وجود می آید؟
جواب:  در سواحل چون در طول روز ماسه سریع تر از آب دریا گرم می شود هوای نزدیک ماسه نیز گرمتر شده و به بالا صعود می کند و هوای بالای آب دریا که خنک تر است به سمت ساحل می آید تا جای هوای بالا رفته ساحل را بگیرد که حاصل این فرایند نسیم دریاست.

۴۷_ انرژی خورشید چگونه (به چه روشی) به زمین می رسد؟
جواب:  به روش تابش

۴۸_ چگونه گرما از یک اتوی داغ به دست ما که در چند سانتی متری آن قرار دارد می رسد؟
جواب:  به روش تابش

۴۹_ چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات در اثر حرارت زودتر می افتد یا چوب پنبه چسبیده به پشت سطح صیقلی و براق؟
جواب:  چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات

۵۰_ میزان تابش اجسام به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب:  دمای اجسام و رنگ اجسام

۵۱_ بالا رفتن دمای موتور خودرو چه مشکلی ایجاد می کند؟
جواب:  اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا رود موتور آسیب جدی می بینند و حتی ممکن است بسوزد.

۵۲_ چرا رادیاتور به صورت پهن ساخته می شود؟
جواب:  برای اینکه سطح زیادی داشته باشند تا بتوانند گرمای بیشتری را منتقل کنند.

۵۳_ رادیاتورها به چه روش هایی گرما را منتقل می کنند؟
جواب:  با روش همرفت و تابش

۵۴_ دمای مناسب برای داخل خانه یا محل های کار و مدرسه چقدر است؟
جواب:  حدود ۲۲ درجه سانتیگراد

۵۵_ در روزهای سرد چه عاملی باعث اتلاف گرمایی خانه می شود؟
جواب:  اختلاف زیاد دمای داخل خانه و محیط بیرون

۵۶_ اصلی ترین جزء فلاسک چیست؟
جواب:  یک بطری شیشه دوجداره است که بین آن خلا است و روی سطح آن ، هم از داخل و هم از بیرون نقره اندود است.

۵۷_ در فلاسک های خلاء، به کدام روش از انتقال گرما جلوگیری می شود؟
جواب:  هر سه روش انتقال گرما

۵۸_ هر چه جسمی گرم تر باشد دمای آن بیشتر است.

۵۹_ به طور طبیعی گرما همواره از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود.

۶۰_ گرما شکلی از انرژی است.

۶۱_ در روش همرفت با جابجا شدن مایع یا گاز ، گرما منتقل می شود.

۶۲_ وقتی آب را گرم میکنیم مولکول های آن تندتر حرکت می کنند و بیشتر از هم دور می شوند یعنی آب منبسط می شود.

۶۳_ وقتی جسمی گرم می شود چگالی آن کاهش می یابد.

۶۴_ جریان های همرفتی می توانند هوا را به حرکت درآورده و باد تولید کنند.

۶۵_ بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است.

۶۶_ برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط مادی نیاز است.

۶۷_ انرژی گرمایی خورشید از خلاء عبور می کند و به ما می رسد.

۶۸_ همه اجسام می توانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند اما اجسام گرمتر مقدار بیشتری انرژی تابشی منتشر می کنند.

۶۹_ سطوح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب می کنند و بیشتر آنها را بازتابش می کنند.

۷۰_ علاوه بر رادیاتورها فن خنک کننده نیز از داغ شدن موتور جلوگیری می کند.

 

سوالات متن علوم هفتم (فصل دهم)

امید واریم از این مطلب از سری مطالب

آموزشی سایت نایاب بهره کافی را برده

باشید

www.nayab1.ir

سوالات متن علوم

هفتم  (فصل دهم)

سوالات متن علوم 

هفتم (فصل دهم)

سوالات متن علوم هفتم (فصل 

دهم)

/*/۱* /۱**/*۱/*/*۱ /*/*/۱*/ */*/۱/*/* ۱*/*/ ۱*/**۱/* ۱/*/ */*۱/*/*۱ */*/*/ ۱*/*/ ۱**/*۱/*

 

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.